נהיגה ללא רישיון או רישיון שאינו בתוקף

מהי נהיגה ללא רישיון נהיגה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה – 1975? 


מטרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה – 1975 (להלן:”החוק”) היא מתן פיצויי סביר לנפגעי תאונות דרכים.

 

החוק מתעלם מאשמה כלשהי של הגורם לתאונת הדרכים, החוק קובע כי הנפגע בתאונה יהיה זכאי לפיצוי בהתרחש אירוע הנכלל בגדר תאונת דרכים, על פי תנאי סעיף 1 לחוק. 

 

בחוק הפיצויים קיים חריג והוא סעיף 7 לחוק,  אשר זהו סעיף עונשין, ומטרת הסעיף היא להרתיע מעורבים בתאונות דרכים, כאשר היה תנאי פסול כלשהו אשר יש בו לשלול פיצוי על פי החוק. 

 

בהוראות החוק קיים סעיף 7 (3) לחוק הקובע “הגבלת זכאותם של נפגעים” לפיצוי על פי החוק במקרה בו: 

“מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו, למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה”. 

 

אנו נעסוק במקרים בהם הנהיגה נחשבת לנהיגה ללא רישיון נהיגה, בהתאם להוראות החוק. 

 

נהיגה תוך כדי הפרת מגבלה שנרשמה ברישיון הנהיגה 

נהג אשר נהג ברכב שאין בו הגה כוח, אף שברישיון נהיגה שלו הוגבל לנהיגה ברכב שיש בו הגה כוח, במקרה זה כב’ הנשיא השופט אהרון ברק, מדגיש כי יש לבחון האם מדובר בפגם טכני פורמלי, או מדובר בפגם מהותי אשר פוגע בכושרו וכשירותו  של הנהג לנהוג ואשר מקים עילה מידית לשלילת הפיצויים מן הנפגע. 


בית המשפט העליון קבע כי כאשר תנאי נקבע ברישיון הנהיגה כתנאי לקיום הרישיון, ונהג הרכב  הפר את התנאי, הרי שהפרה זו שוללת את קיום רישיון הנהיגה והזכאות של הנהג לפיצוי.  

 

נהיגה ללא מלווה  

סעיף 12 א 1 (חובת ליווי) לפקודת  התעבורה אשר קובע כי: 

(א)    בסעיף זה, “מלווה” – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו3- שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.


(ב)    לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.


(ג)    התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).


(ד)    רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).


(ה)    הוראות סעיף זה לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

 

מקרה בו התובע הגיש תביעה בגין אירוע בו נפגע כאשר ירד מרכבו, ורכב אחר פגע בתובע בהיותו הולך רגל. 

חברת הביטוח טענה במקרה זה כי מדובר בתובע שהינו “נהג צעיר”, והיה עליו לנהוג עם “מלווה”, דבר המהווה תנאי לתוקפו של רישיון הנהיגה. לטענת חברת הביטוח ליד הנהג ישב בחור בן 20 אשר אינו עונה על דרישת “מלווה” לפי הפקודה, ולכן יש לראותו כנהג ללא רישיון נהיגה וכתוצאה מכך אין לו זכאות לפיצויים.


התובע טען כנגד כי אין להחשיבו כנוהג ברכב, שכן התאונה אירעה כאשר היה מחוץ לרכב ונחשב כהולך רגל. 

בית המשפט המחוזי קבע כי קיים תנאי מתלה לקיום הרישיון וזה נהיגה עם “מלווה”, וכאשר תנאי זה אינו מתקיים, אין רישיון נהיגה, ולכן יש לשלול את זכאותו לפיצוי.

 

הנושא של נהג מלווה עומד כיום בדיון בבית המשפט העליון, וטרם ניתנה פסיקה אודות מקרים אלו.

בבית המשפט השלום, סבורים כי נהיגה ללא מלווה כאשר ישנה חובת נהיגה עם מלווה, אינה נהיגה ללא רישיון נהיגה לצרכי החוק, זאת אומרת כי תנאי זה אינו בסיס לכניסת רישיון הנהיגה לתוקף, מהסיבה כי נהג חדש יכול לא לנהוג חודשיים ולאחר חודשיים לנהוג בלי מלווה. 


במקרה זה, קבע בית המשפט כי במועד התאונה הנהג נהג ללא מלווה, אך הוסכם כי יום קודם לכן נהג התובע עם מלווה, וכי אין חולק כי ביומיים שהחזיק ברשיון, נסע הנהג לפחות פעם אחת עם מלווה, ועל כן הוא עונה לתנאי שבסעיף 7, לפוליסת הביטוח הקובע כי די בכך שנהג הרכב היה בעל רישיון נהיגה תקף בתאריך כלשהו במשך 12 חודשים שקדמו לנהיגת כלי הרכב ולא נפסל מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה כזה על פי הוראות שבחיקוק, על מנת שהפוליסה תכסה נהיגה.

 

לסיכום:

יש לבחון את זכאותו של נהג אשר הפר את תנאי רישיון הנהיגה שלו, הן מבחינת חוק הפלת”ד והן מבחינת תנאי פוליסת הביטוח. 

יש לבחון האם התנאי כתוב ברשיון הנהיגה – על מנת לוודא שהנהג ידע על התנאי. 

יש לבדוק האם מדובר בתנאי מהותי או בתנאי טכני, במידה ומדובר בתנאי טכני הזכאות לפיצוי לא נשללת. אך באם התנאי הוא תנאי מהותי יש לבדוק האם ההפרה גרמה לסיכון תחבורתי ממש או בלתי סביר, עד הפרת תקנת הציבור ומימוש התכלית ההרתעתית בחוק הפלת”ד, דבר זה מאפשר הצדקה של קיום אפשרות שהקרן תחזור בתביעת שיבוב נגד הנהג.

יש לבחון האם בפוליסת ביטוח החובה קיים תנאי המסייג את הכללים המוזכרים ומזכה את הנהג בפיצוי על אף שהייתה הפרה של תנאי אשר שוללת את זכאותו לפיצוי.

 

פנה עוד היום – פגישה ייעוץ ראשונה חינם!

נהיגה ללא רישיון או רישיון שאינו בתוקף
טואול - בניית אתרים