1. עורך דין תאונות דרכים
  2. ייפוי כוח מתמשך
  3. אפוטרופסות

אפוטרופסות

לעיתים נשאלות השאלות, מתי צריך למנות לאדם אפוטרופוס? מיהו האפוטרופוס? איך מתבצע המינוי? מה כולל המינוי?


במאמר זה, אשיב על השאלות שנשאלות לא פעם על ידי לקוחות, אשר עומדים במצב בו צריכים למנות אפוטרופוס.


מינוי אפוטרופוס יהיה לאדם שאינו יכול באופן קבוע או זמני לדאוג לענייניו, כולם או חלקם, ואין מישהו אחר שמוסמך לדאוג להם במקומו. עניינים יכולים להיות נפשיים או פיזיים.


הבקשה למינוי תוגש על ידי אדם קרוב או עובד סוציאלי.מינוי האפוטרופוס מתבצע על ידי צו בית משפט או בית הדין השרעי או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.


בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אם ראה כי ללא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או הצרכים של האדם. יש לנמק בפני בית המשפט את הצורך במינוי.אפוטרופוס יכול להיות קרוב משפחה, תאגיד או אפוטרופוס מקצועי.


לפני מינוי  יש לבדוק האם הופקד ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.


המינוי יכול להיות עבור עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט, יכול להיות לגבי עניינים רפואיים, עניינים אישיים, ענייני רכוש.


בית המשפט ינסה לצמצם כמה שניתן את העניינים שימסרו לאפוטרופוס וייקבע גם את תקופת האפוטרופוס, תוך ניסיון לצמצם אותה כמה שניתן.


על התנהלות האפוטרופוס הממונה יהיה פיקוח של האפוטרופוס הכללי. ישנם פעולות מהותיות אשר דורשות אישור בימ”ש לפי חוק.


לפני מינוי אפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.


לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבימ”ש את הסכמתו לכך.


אפוטרופוס פועל בהתאם לצו המינוי ויש לו סמכות להפעיל שיקול דעת חלופי, אם האדם שמונה לו אפוטרופוס מתקשה בכך. מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו.עצם מינוי האפוטרופוס לא שוללת כשרות משפטית מאדם, הוא זכאי לזכויות וחובות ואמור להיות מעורב ככל הניתן בניהול ענייניו.


סיום המינוי יהיה כאשר קטין בוגר, פטירה או החלטת בית משפט על ביטול או החלפה.

logo בניית אתרים